Verkoopvoorwaarden

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Photospot: de gebruiker van deze voorwaarden. Photospot is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80532233.
 2. Verkoper: de natuurlijke- of rechtspersoon die beelden upload naar de website van Photospot, teneinde deze ter verkoop aan te bieden.
 3. Shop: account van de Verkoper waarin de Verkoper Product kan uploaden en waaronder de Verkoper Product kan doen verkopen.
 4. Klant: de (potentiële) koper van een Product.
 5. Product: een afbeelding die door Photospot aan Klanten te koop aangeboden wordt.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Photospot en Verkoper. Waaronder, doch niet uitsluitend het uploaden en verhandelen van beeldmateriaal.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door Verkoper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan enkel nadat partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dienen in de geest van deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen door Photospot te allen tijde eenzijdig gewijzigd of aangevuld worden. Verkopers zullen via elektronische weg tijdig van deze aanvullingen of wijzigingen op de hoogte gesteld worden.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Photospot en Verkoper komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de shop van Verkoper door Photospot is geactiveerd.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst eindigt wanneer Verkoper al zijn/haar Producten uit de Shop verwijdert en de Shop sluit. Producten van de Verkoper die op dat moment zich in het bestelproces van een Klant bevinden mogen door Photospot nog verkocht worden.
 4. Photospot kan zonder opgaaf van reden Producten weigeren voor of verwijderen uit een Shop.
 5. Photospot kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst zal binnen 1 kalendermaand het nog openstaande tegoed na verkoop overgemaakt worden op het bij Photospot bekende rekeningnummer van Verkoper.

4. Wijziging en uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden nadat dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 2. Eventuele meerkosten als gevolg van deze wijziging komen ten laste van Verkoper. Photospot informeert Verkopers zo spoedig mogelijk over deze meerkosten, eventueel via de informatie in de Shop.
 3. Bij wijzigingen in de overeenkomst, blijft het overige in de overeenkomst bepaalde ongewijzigd in stand. Wijzigingen in de overeenkomst zijn niet van toepassing op Producten die zich reeds in het bestelproces bevinden.
 4. Verkoper is verantwoordelijk voor het aanleveren van voor verkoop bruikbare digitale bestanden van te koop aan te bieden Producten.
 5. Photospot is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van deze overeenkomst door Verkoper of door andere aan Verkoper te wijten omstandigheden.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Photospot het recht bepaalde Productzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Producten

 1. Een Product wordt enkel door Photospot geaccepteerd wanneer het tenminste voldoet aan vooraf gestelde eisen, waaronder, doch niet uitsluitend:
 1. Photospot behoudt het recht voor Producten waarvan vermoed wordt dat Verkoper hier niet de auteursrechthebbende van is, noch een juiste licentie voor heeft, althans het Product anderszins onrechtmatig is, uit de Shop en van de website en servers te verwijderen en verwijderd te houden.
 2. Verkopers stemmen er mee in dat Producten in de Shop op elk mogelijk formaat en op elk door Photospot aangeboden materiaal verkocht mag worden aan kopers onder de naam Photospot. Product zal niet meer verkocht worden zodra Verkoper het beeld uit de Shop heeft verwijderd, behoudens Producten die reeds binnen het bestelproces bevinden.
 3. Verkoper stemt er mee in dat de door Verkoper ter verkoop aangeboden Product door Photospot gebruikt kan worden ten behoeve van promotie van Photospot, zonder voorafgaande toestemming van Verkoper en zonder dat Photospot hiervoor een vergoeding verschuldigd is.
 4. Verkoper is aansprakelijk voor al de geüploade Producten en beeldmateriaal binnen zijn/haar shop, account of anderszins aan Photospot gerelateerde internetpagina's en publicaties.

6. Shop en account

 1. Het openen van een account en Shop bij Photospot is in beginsel vrijblijvend, behoudens het hierboven vermelde en andere regelingen van dwingend recht.
 2. Verkoper is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van noodzakelijke gegevens, waaronder doch niet uitsluitend contactgegevens en rekeningnummer.
 3. Door het openen van een account of Shop en het uploaden van Producten geeft Verkoper toestemming aan Photospot om deze Producten te verkopen aan derden.
 4. Account en Shop verwijderen is enkel mogelijk door beheerders van Photospot. Verkoper kan bij beheerders een schriftelijk verzoek indienen tot verwijdering van account en Shop.
 5. Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de hoogte van diens commissie, die te bepalen is via de instellingen in de Shop bij het betreffende Product.

7. Commissie en Betaling

 1. Bij elke verkoop van Producten door Photospot, bouwt Verkoper commissie op.
 2. Verkoper bepaalt per Product de hoogte van de commissie via de Shop.
 3. Elke 1e en 15e dag van de maand na de koop en betaling van het Product door de koper wordt de commissie als tegoed bijgeschreven op het bekende rekeningnummer van Verkoper.
 4. Commissie kan enkel bijgeschreven en uitbetaald worden wanneer Verkoper hiervoor juiste en volledige gegevens heeft aangeleverd, waaronder doch niet uitsluitend naam en rekeningnummer en indien van toepassing het BTW-nummer.
 5. Personen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met een BTW nummer, ontvangen de commissie inclusief btw en dragen de zelfstandige verantwoordelijkheid voor juiste administratie en afdracht btw. Overige natuurlijke personen ontvangen commissie exclusief btw, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor juiste administratie, terwijl Photospot de btw afdracht verzorgt.
 6. Photospot verzend aan Verkoper een verkoopfactuur voor elke uitbetaling.

8. Opschorting en Reclame

 1. Photospot is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van de werkzaamheden en uitbetaling van de commissie wanneer Verkoper niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet tot aan het moment dat Verkoper wel aan deze voorwaarden voldoet.
 2. Photospot is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Verkoper.
 3. Reclames over een (credit)factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9. Aansprakelijkheid

 1. Photospot is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. Aansprakelijkheid van Photospot is beperkt tot maximaal het bedrag van de tot die datum opgebouwde en nog niet uitbetaalde commissie.
 3. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Photospot is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of anderszins.
 4. Photospot is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, danwel tekortkomingen van derden, voor zover deze te wijten zijn aan omstandigheden welke voor rekening en risico van Verkoper en/of derden komen.
 5. Verkoper vrijwaart Photospot voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

10. Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst tussen Photospot en Verkoper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien een der partijen van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 3. Bij nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 4. Elk geschil tussen Verkoper en Photospot, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

© 2020 Photospot.